Matiční gymnázium

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Maturitní zkouška Český jazyk

Český jazyk

Aktuální informace o organizaci, obsahu a průběhu státní maturitní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura naleznete na www.novamaturita.cz.

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

 1. didaktického testu,
 2. písemné práce,
 3. ústní zkoušky.

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut.

Písemná práce je zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT). Student si vybírá z 10 zadání.

Pro vypracování práce je vymezen čas 90 minut. Minimální požadovaný rozsah písemné práce je 250 slov. Na rozhodnutí o výběru zadání mají žáci 25 minut.

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Obecná struktura zkoušky pro základní úroveň obtížnosti:

Struktura zkoušky se skládá z charakteristiky uměleckého textu a  charakteristiky neuměleckého textu.

1. Charakteristika uměleckého textu je tvořena 4 částmi:

 • I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr;
 • II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy;
 • III. část: jazykové prostředky;
 • IV. literárněhistorický kontext.

2. Charakteristika neuměleckého textu je tvořena 2 částmi:

 • I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace;
 • II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové  prostředky.

Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky.

Zadání zkoušky

Jak již bylo zmíněno, zadání ústní zkoušky představuje pracovní list.

Pracovní list obsahuje:

 • výňatek z uměleckého textu;
 • výňatek z neuměleckého textu;
 • strukturu zkoušky.

http://www.novamaturita.cz/ustni-zkouska-z-ceskeho-jazyka-a-literatury-1404033210.html)

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném katalogu vlastní seznam literárních děl, který obsahuje 20 literárních děl.  Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, pokud nedojde k úpravě tohoto termínu MŠMT. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich seznamu literárních děl.

Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky.

Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu. Situace, že si dva žáci v jeden den vytáhnou stejnou knihu bezprostředně po sobě, nemůže nastat. Dané dílo totiž nemůže být v rámci jednoho dne vylosováno dvakrát, pro daný maturitní den je vyřazeno.

Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou. Poměr mezi dílčími zkouškami je tedy 1:1:1.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

 

http://www.novamaturita.cz/skolni-seznam-literarnich-del-1404037375.html

Seznam literárních děl ke stažení

 

 

 

Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650