Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Přijímací řízení Důležité informace a vzory přihlášek

Důležité informace a vzory přihlášek

1. Ředitel gymnázia zveřejní nejméně 2 termíny a kritéria zkoušky do 31. 1. 2018.

2. Přihlášku podává zákonný zástupce na sekretariátu gymnázia – 1. patro (8,00 – 15,00 hod., příp. do 18.00 na vrátnici), od 1. 2. 2018 nejpozději do 1. 3. 2018.

3. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá shodně vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a kde v 2. termínu.  Před vyplněním přihlášky doporučujeme prohlédnout si vzor (zde)

4. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak zákonným zástupcem. Uvádějte zákonného zástupce, který má možnost přebírat korespondenci. U této osoby uveďte i telefonní spojení a emailovou adresu. Důležitá je také informace o Vaší datové schránce, pokud ji máte zřízenu.

5. Tištěnou přihlášku neposkytujeme, ale je možné si přihlášku stáhnout (zde).

6. Pořadí škol určuje pouze to, kde bude uchazeč konat jednotnou zkoušku v 1. a v 2. termínu.

7. Přihlášku lze podat poštou – nejlépe doporučeně (v tomto případě škola nevystavuje žádné potvrzení) nebo osobně (vystavíme na požádání potvrzení).

8. Pokud uchazeč podává přihlášku nepotvrzenou ZŠ, vyplní všechny potřebné údaje
(vč. známek a průměrů) a přiloží ověřené kopie vysvědčení (dodanou kopii může ověřit dle originálu i pracovnice sekretariátu školy – tel. 596116239).

9. U uchazečů se specifickými poruchami učení je nutno přiložit k přihlášce vyjádření odborného pracoviště – (PPP – nikoli obvodního pediatra). Doporučení ŠPZ vydaná dle vyhlášky 27/2016 Sb. již obsahují kapitolu určenou pro PŘ. Starší doporučení ŠPZ lze akceptovat pouze v případě, že výslovně obsahují specifikaci podmínek pro PŘ (nelze vycházet z doporučení pro výuku).

10. Nepožadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

11. Všechny zvláštnosti u uchazečů (cukrovka, nemoci, které souvisí s průběhem přijímacího řízení) jsou rodiče povinni hlásit před přijímacím řízením! Nejlépe uvést v přímo v přihlášce nebo přiložit přesné pokyny.

13. Po zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka, musí zákonný zástupce potvrdit úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

14. Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci jeho základní škola.

15. Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá Krajský úřad Moravskoslezského kraje.