Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Přijímací řízení Vyhlášení přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Vyhlášení přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Vyhlášení přijímacího řízení gymnaziálních oborů Matičního gymnázia Ostrava

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu s § 59, § 60, § 61 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016 ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb., v souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb. a v souladu s následujícím systémem nutných organizačních opatření a závazných směrnic, dle kterých proběhne přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 pro žáky vzdělávacího školního roku 2019/2020 vyhlašuje:

pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2018/2019 pro žáky vzdělávacího školního roku 2019/2020

přijímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA

1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Pro školní rok 2019/2020 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) do oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 60 žáků (tj. 2 třídy).

Termín konání

Osmiletý obor – 1. řádný termín 16. dubna 2019,  2. řádný termín 17. dubna 2019

Místo konání – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí,  ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

1. termín jednotné přijímací zkoušky – 13. květen 2019

2. termín jednotné přijímací zkoušky – 14. květen 2019

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o osmileté studium.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – osmileté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

 

2. Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2019/2020 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 9. tříd ZŠ a žáků, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) do oboru 79-41-K/41 Gymnázium maximálně 30 žáků (tj. 1 třída).

Termín konání

Čtyřletý obor  –   1. řádný termín 12. dubna 2019, 2. řádný termín 15. dubna 2019

Místo konání – v  1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí, ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

1. termín jednotné přijímací zkoušky – 13. květen 2019

2. termín jednotné přijímací zkoušky – 14. květen 2019

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o čtyřleté studium. Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

1. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě.

2. V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí uchazeče o studium.

3. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným kódem, a to dvojí formou:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

4. Potvrdit svůj zájem studovat na Matičním gymnáziu, Ostrava musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

5. Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče o studium, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 

V Ostravě 23. ledna 2019

Č. j.: GMAT/65/2019

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel Matičního gymnázia