Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Přijímací řízení
Uchazeči o studium

Informace o přijímacích zkouškách ke studiu na Matičním gymnáziu.Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče po náhradním termínu pro studium pro školní rok 2019/2020 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – osmileté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – osmileté studium (zde)

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení (čtyřleté studium)

Dne 29. dubna 2019 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2019/2020 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) –  čtyřleté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – čtyřleté studium (zde)

3. Poučení

Celý článek...
 

Důležité informace a vzory přihlášek

1. Ředitel gymnázia zveřejní nejméně 2 termíny a kritéria zkoušky do 31. 1. 2019.

2. Přihlášku podává zákonný zástupce na sekretariátu gymnázia – 1. patro (8,00 – 15,00 hod., příp. do 18.00 na vrátnici), od 1. 2. 2019 nejpozději do 1. 3. 2019.

3. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá shodně vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a kde v 2. termínu.  Před vyplněním přihlášky doporučujeme webové stránky CERMATU (zde)

4. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak zákonným zástupcem. Uvádějte zákonného zástupce, který má možnost přebírat korespondenci. U této osoby uveďte i telefonní spojení a emailovou adresu. Důležitá je také informace o Vaší datové schránce, pokud ji máte zřízenu.

5. Tištěnou přihlášku neposkytujeme, ale je možné si přihlášku stáhnout (zde) nebo na našich stránkách v sekci Přijímací řízení, odkaz Ke stažení.

6. Pořadí škol určuje pouze to, kde bude uchazeč konat jednotnou zkoušku v 1. a v 2. termínu.

Celý článek...
 

Vyhlášení přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Vyhlášení přijímacího řízení gymnaziálních oborů Matičního gymnázia Ostrava

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu s § 59, § 60, § 61 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016 ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb., v souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb. a v souladu s následujícím systémem nutných organizačních opatření a závazných směrnic, dle kterých proběhne přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 pro žáky vzdělávacího školního roku 2019/2020 vyhlašuje:

pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2018/2019 pro žáky vzdělávacího školního roku 2019/2020

přijímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA

1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Pro školní rok 2019/2020 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) do oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 60 žáků (tj. 2 třídy).

Termín konání

Osmiletý obor – 1. řádný termín 16. dubna 2019,  2. řádný termín 17. dubna 2019

Místo konání – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí,  ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

1. termín jednotné přijímací zkoušky – 13. květen 2019

2. termín jednotné přijímací zkoušky – 14. květen 2019

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o osmileté studium.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – osmileté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

 

2. Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2019/2020 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 9. tříd ZŠ a žáků, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) do oboru 79-41-K/41 Gymnázium maximálně 30 žáků (tj. 1 třída).

Termín konání

Čtyřletý obor  –   1. řádný termín 12. dubna 2019, 2. řádný termín 15. dubna 2019

Místo konání – v  1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí, ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

1. termín jednotné přijímací zkoušky – 13. květen 2019

2. termín jednotné přijímací zkoušky – 14. květen 2019

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o čtyřleté studium. Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

1. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě.

2. V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí uchazeče o studium.

3. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným kódem, a to dvojí formou:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

4. Potvrdit svůj zájem studovat na Matičním gymnáziu, Ostrava musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

5. Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče o studium, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 

V Ostravě 23. ledna 2019

Č. j.: GMAT/65/2019

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel Matičního gymnázia

 

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Ke stažení ve formátu pdf: čtyřleté studium, osmileté studium

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení (osmileté studium)

Dne 29. dubna 2019 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2019/2020 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – osmileté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – osmileté studium (zde)

 

3. Poučení

Celý článek...