Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Přijímací řízení
Uchazeči o studium

Informace o přijímacích zkouškách ke studiu na Matičním gymnáziu.Informační odpoledne pro rodiče nově přijatých žáků

Informační odpoledne pro rodiče nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019 se koná dne 29. 5. 2018 v učebně Tercie A (1. patro vlevo).

 

Setkání s rodiči žáků budoucích prim je naplánováno na 16.00 hod.

Setkání s rodiči žáků 1. ročníku čtyřletého studia se uskuteční v 17.00 hod.

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení (osmileté studium 2018/19)

Dne 21. května 2018 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019 (po náhradním termínu). Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2018/2019 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – osmileté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – osmileté studium (zde)

3. Poučení

4. Organizační a administrativní dodatek


 

Celý článek...
 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení (čtyřleté studium 2018/19)

Dne 30. dubna 2018 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2018/2019 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) –  čtyřleté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – čtyřleté studium (zde)

3. Poučení

4. Organizační a administrativní dodatek


 


3. Poučení

1. V souladu s § 60e, § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou žáci a jejich zákonní zástupci o přijetí ke studiu informováni pouze formou Oznámení rozhodnutí o přijetí  uchazeče (viz bod č. 1 a č. 2) (nebude jim zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí), nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

2. Své rozhodnutí vzdělávat se v dané střední škole je povinen ze zákona potvrdit (viz § 60g zákona č.  561/2004 Sb.) uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání – Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vydání Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dále jen zveřejněný seznamu přijatých uchazečů).

3. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat (viz § 60g zákona č. 561/2004 Sb.) za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze v případě, kdy chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání (§ 60a školského zákona).

4. Odvolání proti rozhodnutí  Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace je možno realizovat až tehdy, když bude průkazným způsobem převzato zákonným zástupcem rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v jeho písemné formě.

5.  Dle § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 183/2017 Sb. a č. 225/2017 Sb.) se může uchazeč o vzdělání vzdát práva na odvolání.

6. Podle § 1 odstavec 4  vyhlášky č. 353/2016 Sb. předloží uchazeč o studium doklad o řádném splnění povinné školní docházky (závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení devátého ročníku základní školy) neprodleně po jeho vydání, nejpozději však do konce srpna před zahájením školního roku. Stejný postup je závazný také pro žáky pátých tříd, kteří byli přijati ke studiu na Matičním gymnáziu, odevzdávají tedy závěrečné vysvědčení z páté třídy.

4. Organizační a administrativní dodatek

Administraci procesu správního řízení přijímacích zkoušek můžete značně urychlit tím, že se v případě nezájmu o studium na Matičním gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace vzdáte práva na odvolání (§ 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 183/2017 Sb. a č. 225/2017 Sb.)

Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal, lze tak učinit na sekretariátu MGO.

Návrh formulářů pro odvolání (změnu rozhodnutí) naleznete zde:

Formulář odvolání – čtyřleté studium

Organizační a seznamovací schůzka rodičů žáků prvního ročníku čtyřletého studia se uskuteční 29. května 2018 v 17.00 hodin.

 

 

Všem uchazečům o studium na Matičním gymnáziu Ostrava děkujeme za jejich zájem a důvěru. Přijatým novým žákům Matičního gymnázia gratulujeme k tomuto velkému životnímu úspěchu a těšíme se na osobní setkání s nimi.  Všem ostatním přejeme do budoucna jen to nejlepší  a více štěstí s tím, že jedinou zkouškou to v životě nekončí, ale naopak vlastně všechno začíná.

V Ostravě dne 30. dubna 2018

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel MGO

 

Důležité informace a vzory přihlášek

1. Ředitel gymnázia zveřejní nejméně 2 termíny a kritéria zkoušky do 31. 1. 2018.

2. Přihlášku podává zákonný zástupce na sekretariátu gymnázia – 1. patro (8,00 – 15,00 hod., příp. do 18.00 na vrátnici), od 1. 2. 2018 nejpozději do 1. 3. 2018.

3. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá shodně vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1. a kde v 2. termínu.  Před vyplněním přihlášky doporučujeme prohlédnout si vzor (zde)

4. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak zákonným zástupcem. Uvádějte zákonného zástupce, který má možnost přebírat korespondenci. U této osoby uveďte i telefonní spojení a emailovou adresu. Důležitá je také informace o Vaší datové schránce, pokud ji máte zřízenu.

5. Tištěnou přihlášku neposkytujeme, ale je možné si přihlášku stáhnout (zde).

6. Pořadí škol určuje pouze to, kde bude uchazeč konat jednotnou zkoušku v 1. a v 2. termínu.

Celý článek...
 

Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2018/2019

Vyhlášení přijímacího řízení gymnaziálních oborů Matičního gymnázia Ostrava

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu s § 60 až § 62, 64, 83, 85, 88 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016 ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a v souladu s následujícím systémem nutných organizačních opatření a závazných směrnic, dle kterých proběhne přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 pro žáky vzdělávacího školního roku 2018/2019 vyhlašuje:

pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2017/2018 pro žáky vzdělávacího školního roku 2018/2019

příjímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA

1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Pro školní rok 2017/2018 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) do oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 60 žáků (tj. 2 třídy).

Termín konání

Osmiletý obor – 1. řádný termín 13. dubna 2018 2. řádný termín 17. dubna 2018

Místo konání – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

1. termín jednotné přijímací zkoušky – 10. květen 2018

2. termín jednotné přijímací zkoušky – 11. květen 2018

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o osmileté studium.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – osmileté studium ( § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon).

 

 

2. Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2017/2018 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 9. tříd ZŠ a žáků, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) do oboru 79-41-K/41 Gymnázium maximálně 30 žáků (tj. 1 třída).

Termín konání

Čtyřletý obor  –   1. řádný termín 12. dubna 2018 2. řádný termín 16. dubna 2018

Místo konání – v  1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

1. termín jednotné přijímací zkoušky – 10. květen 2018

2. termín jednotné přijímací zkoušky – 11. květen 2018

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o čtyřleté studium. Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon).

 

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

1. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě.

2. V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí uchazeče o studium.

3. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným kódem, a to dvojí formou:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

4. Potvrdit svůj zájem studovat na Matičním gymnáziu, Ostrava musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

5. Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče o studium, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 

V Ostravě 20. prosince 2017

Č.j.: GMAT/02413/2017

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel Matičního gymnázia

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ke stažení ve formátu pdf: čtyřleté studium, osmileté studium

 

Výsledky přijímacího řízení

OSMILETÉ STUDIUM   ČTYŘLETÉ STUDIUM

Článek s výsledky otevřete kliknutím na obrázek.

 

Den otevřených dveří 2018

Milí žáci, vážení rodiče,

Den otevřených dveří na Matičním gymnáziupřijďte si vyzkoušet atmosféru studentského života na MGO.

Den otevřených dveří

23. ledna 2018

15.00 – 18.00 hodin

Informační semináře pro uchazeče o studium a jejich rodiče:

Osmileté studium – 16.00 ve třídě 1. A (3. poschodí)

Čtyřleté studium – 17.00 ve třídě 1. A (3. poschodí)

Celý článek...
 

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole

Přihláška ke stažení

!!! (přihláška má dvě strany)

 

Testová zadání k procvičení