Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Spolupráce a projekty
Spolupráce a projekty

Přehled projektů, na kterých se škola podílí, a institucí, s nimiž spolupracujeme. 

Environmentální badatelský projekt - v harmonii s přírodou

Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 Moravskoslezského kraje

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2017-2018-93075/

Základem projektu bylo propojení průřezového tématu environmentální výchovy v rámci jednotlivých vyučovaných předmětů gymnázia metodou heuristickou. Badatelský tým žáků pod vedením koordinátora EVVO v úvodní fázi řešení projektu (listopad a prosinec 2017) pracoval především metodami přímého výzkumu a kontaktu s žáky-respondenty formou dotazníkového šetření teoretických a praktických znalostí používání gymnastického míče  a overbalu pro správný sed. Následně bylo využíváno metod statistických a analytických při vyhodnocení dotázníkového šetření. Současně badatelský tým moderními metodami shromažďoval odborné materiály a s využitím metod hodnocení, kritické analýzy a komparace zjištěná data systematizoval.


Těžištěm badatelské etapy byly kreativní operace, při kterých členové týmu vytvářeli systém podpůrných prezentačních materiálů – scénář žákovského workshopu, interaktivní prezentaci a scénář instruktážního videa správného sezení na rehabilitačním (gymnastickém) míči a správného používání overballu.
V praktické části žáci badatelského týmu uplatňovali metody prezentačních a komunikačních technik. Byli nuceni prokázat schopnosti improvizace, uplatňovali řadu základních pedagogických metod a postupů – výklad, přednáška, nácvik, procvičování a hodnocení dosažené úrovně. Praktická část projektu byla realizována v kmenových třídách a odborných učebnách formou skupinové a týmové práce se sdružením žáků do skupin dle vlastního výběru v rámci Týdne přírodovědných předmětů a technických oborů MGO, při workshopech "Jak si v mládí sedneš, tak se budeš v dospělosti cítit " na Dnech otevřených dveří MGO a Dni zdraví.

Závěrečnou aktivitou badatelského týmu bylo natočení instruktážního videa správného sezení na gymnastickém míči a správného používání overballu, které bude umístěno formou odkazu na stránkách školy.                                                                                                                        

Zdravý životní styl je nedílnou součástí obsahu vzdělávací a výchovné práce Matičního gymnázia. Projektem se podařilo zdůraznit problematické jevy nezdravých návyků a zlozvyků při sedavém způsobu života a nabídnout možnost využití praktických návodů na vlastní chování žáků ve sledované oblasti – způsob sezení, relaxace, využití rehabilitačních pomůcek.
Lze předpokládat, že přínos projektu je i v jeho snadné několikaleté udržitelnosti. Nejde jen o využití získaných pomůcek, ale především lze metodiku správného sezení učinit trvalou součástí vzdělávacího procesu na MGO.

EVVOEVVO (16)

Instruktážní video k používání gymnastických míčů

 

Týden vědy

 

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

 

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Projekt přináší inovaci studentských praxí z hlediska rozsahu, organizace a vedení praxí. Nová koncepce praxí, která v rámci realizace projektu vznikne a bude pilotně ověřena na školách, které jsou do projektu zapojeny, vytvoří prostor pro intenzivní spolupráci učitelů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků. Monitorovací systém praxí bude mít interaktivní podobu a umožní vstupy všech zainteresovaných osob. Na základě pilotního ověření bude systém uveden do finální podoby v návaznosti na zkušenosti z pilotního ověření a kapacitní možnosti PdF OU.

Námi realizovaná aktivita spočívá ve vytvoření čtyř výukových videozáznamů specifického pedagogického stylu PhDr. Markéty Borůvkové, Ph.D., experta z praxe, s „esenciálními“ hudebními    aktivitami realizovanými v našem školním prostředí (včetně didaktické analýzy) a realizace dvou workshopů pro vysokoškolské studenty pěti hudebně výchovných a sbormistrovských studijních oborů na KHv PdF OU, (včetně didaktické analýzy).

 

Projekt "Inkluze 2017"

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
Číslo výzvy: 02_16_035

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007722
Celkové výdaje projektu: 1 326 254 Kč

Projekt je zaměřen na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou jejich dalšího vzdělávání, tandemové výuky, vzájemné spolupráce pedagogů a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Dalším cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování.

Projekt "Inkluze 2017" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt " Program péče o mimořádně nadané a talentované jedince ve spolupráci s průmyslovými a akademickými partnery formou badatelských kreativních týmů – Smart Education v rámci iniciativy Industry 4.0“

 

Dotační program: Vzdělávání a talentmanagement na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018

Poskytovatel dotace: statutární město Ostrava

Celkové výdaje projektu: 400 000 Kč

 

Cílem projektu je vybudovat program péče o mimořádně nadané a talentované jedince ve spolupráci s průmyslovými a akademickými partnery formou badatelských kreativních týmů. Jedná se zejména o návaznost na iniciativu Vlády ČR v oblasti Industry 4.0 a Smart Regionu.

Jedná se o ojedinělý projekt, který propojuje podnikatelskou, akademickou a sociální sféru na území Ostravy v rámci iniciativy Industry 4.0 (Definováno v kapitole 9 Příručky Průmysl 4.0 věnované vzdělávání) a Smart regionu. Výjimečně nadaní žáci budou spolupracovat v rámci badatelských kreativních týmů na aktuálních problémech průmyslového regionu v oblasti technických a přírodních věd. S cílem získání vysoké míry synergického efektu působení všech zapojených složek.

Žáci, kteří absolvují aktivity v kreativních badatelských týmech, si rozšíří znalosti v oblasti technických a přírodních věd a ve spolupráci se zástupci průmyslu a akademické sféry budou moci ještě lépe rozvíjet své nadání v rámci potřeb regionu. Pozornost bude věnována i nárůstu znalostí v oblasti měkkých dovedností.

Badatelské týmy talentovaných žáků budou rovněž aktivně komunikovat s veřejností, státní správou a samosprávou.

 

Mgr. Ladislav Vasevič

 

Projekt " Realizace instalace pamětní desky Rudolfa Tlapáka“

Realizace: 1. 5. 2017 – 28. 9. 2017

Poskytovatel dotace: statutární město Ostrava

Celkové výdaje projektu: 135 000 Kč

 

V rámci oslav 120. výročí založení nejstarší střední české školy regionu byl ve spolupráci se Magistrátem města Ostravy a Moravskoslezským krajem realizován významný kulturně-historický projekt instalace pamětní desky Rudolfa Tlapáka. Cílem projektu bylo rehabilitovat politický a historický odkaz významné osobnosti meziválečného Ostravska pana Rudolfa Tlapáka, ředitele Matičního gymnázia Ostrava, legionáře Československých legií v Rusku a významného kulturního organizátora dění v Ostravě v období První republiky. Díky úzké spolupráci přípravného týmu Matičního gymnázia Ostrava a členy rady města, členy komise rady města a zástupci odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy se podařilo vytvořit konečný návrh pamětní desky. Rozhodující úlohu pak statutární město Ostrava sehrálo v pozici poskytovatele dotace. Samotné odhalení pamětní desky proběhlo 28. 9. 2017 za účasti politické reprezentace Statutárního města Ostravy pana primátora Ing. Macury a instituci zřizovatele zastupoval pan náměstek hejtmana MSK Mgr. Folwarczny. Samotné odhalení mělo značný mediální ohlas, slavnostního aktu se účastnily televizní štáby jak regionálního vysílání, tak České televize Ostrava. Také řada tištěných regionálních periodik o akci podrobně informovala. Velmi pozitivní je také ohlas veřejnosti, o čemž svědčí řada děkovných komentářů obyvatel Ostravy. Celkově lze hodnotit realizovaný projekt jednoznačně kladně. Jeho dosah je skutečně nadčasový a představuje bezesporu jeden z milníků, kterým se současná politická reprezentace vyrovnala s odkazem minulosti a navázala na ty nejlepší tradice prvorepublikového demokratismu.

Mgr. Ladislav Vasevič

 

OPVK Výzva č. 57

 

OPERAČNÍ PROGRAM: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PRIORITNÍ OSA PROGRAMU: 1 – Počáteční vzdělávání

OBLAST PODPORY: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Blended learning MGO

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1273

Realizátor projektu: Matiční gymnázium , Ostrava, příspěvková organizace

 

REALIZACE ŠABLON: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu. (září 2015 - prosinec 2015)

Výzva č. 57  je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického jazyka formou blended learningu. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014). Dalším z důvodů vyhlášení výzvy jsou špatné výsledky žáků v anglickém jazyce, viz např. výsledky šetření ČŠI v 5. a 9. ročnících ZŠ. Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického vzdělávání a z tohoto důvodu byla vyjádřena i podpora technických dovedností žáků na základních školách.

Plakát k Výzvě č. 57


 

OPVK Výzva č. 56

 

OPERAČNÍ PROGRAM: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PRIORITNÍ OSA PROGRAMU: 1 – Počáteční vzdělávání

OBLAST PODPORY: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Dílny čtenářské gramotnosti na MGO

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1124

Realizátor projektu: Matiční gymnázium , Ostrava, příspěvková organizace

 

REALIZACE ŠABLON: Čtenářské dílny,  Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky (září 2015 - prosinec 2015)


Výzva MŠMT ČR č. 56 vyhlášená v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání vč. matematiky. Podpora umožní příjemcům zavést do výuky metodu čtenářských dílen a zlepšit tak čtenářskou gramotnost žáků, dále rozvíjet jazykové kompetence žáků a odborné kompetence pedagogů.

Plakát k Výzvě č. 56

 

Zlepši si techniku

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0021
Poskytovatel: MŠMT
Zdroj financování projektu: OP VK, oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

www.zlepsisitechniku.cz

Projekt Zlepši si techniku CZ.1.07/2.3.00/45.0021 naše Matiční gymnázium realizovalo v rámci široké skupiny aktivit popularizace přírodovědných a technických předmětů ve spolupráci s VŠB-TUO ve školním roce 2014-2015. Cílovou skupinou projektu byli žáci gymnázia, kteří měli možnost rozvíjet své zájmy a dovednosti prostřednictvím kroužků, které probíhaly pod vedením pedagogů Matičního gymnázia. Díky spolupráci s VŠB bylo do kroužků pořízeno moderní vybavení a pomůcky, které umožnily žákům seznámení se s novými technologiemi. Během projektu probíhaly tyto kroužky: biomedicínský, chemický, biologický, technika hrou, logika hrou, optika, deskriptiva a kroužek informatiky. Kroužky probíhaly zpravidla jednou týdně jednu až dvě vyučovací hodiny.

V rámci realizovaného projektu získali žáci zkušenosti s novými pracovními postupy při práci s moderními pomůckami. Spolupráce s VŠB TUO, která má na naší škole dlouholetou tradici, byla opět velmi přínosná a doufáme, že na ni navážeme dalšími společnými aktivitami.

Ing. Adam Dragon

Mgr. Zdeňka Platošová

   

Bioenergetika Žatec 12. 5. – 14. 5. 2015

V úterý 12. 5. 2015 jsme brzy ráno vyrazili na naši poslední exkurzi projektu Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky CZ.1.07/2.3.00/45.0006. Vydali jsme se do Ústeckého kraje navštívit partnera projektu-Chmelařský institut v Žatci. Po ujetých cca 450 km jsme unaveni dlouhým cestováním byli na místě, ubytovali jsme se na skromně zařízených pokojích ubytovny hotelu Černý orel. Počasí nám přálo, tak jsme se vypravili na plánovanou večerní prohlídku historického centra, pro nás zatím neznámého, královského města Žatce.

 

Nový mikroskop s obrazovou analýzou na MGO

Žáci naší školy mohou pracovat s novým mikroskopem s obrazovou analýzou, který byl pořízen díky projektu Podpora přírodovědných předmětů r.č. CZ 1.10./2.1.00/20.01213. Škola tak získala další pomůcku pro zobrazení mikrosvěta, včetně možnosti jeho zaznamenání fotografií či videem. Mikroskop je osazen planachromatickými objektivy zvětšujícími 4x, 10x, 40x a též objektivem imerzním se zvětšením 100x, což umožňuje, díky zvětšení objektivu 10x, pozorovat mikrosvět přiblížený až 1000x.

 


Strana 1 z 2

 

 

Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650