Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Spolupráce a projekty
Spolupráce a projekty

Přehled projektů, na kterých se škola podílí, a institucí, s nimiž spolupracujeme.OPVK Výzva č. 57

 

OPERAČNÍ PROGRAM: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PRIORITNÍ OSA PROGRAMU: 1 – Počáteční vzdělávání

OBLAST PODPORY: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Blended learning MGO

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1273

Realizátor projektu: Matiční gymnázium , Ostrava, příspěvková organizace

 

REALIZACE ŠABLON: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu. (září 2015 - prosinec 2015)

Výzva č. 57  je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického jazyka formou blended learningu. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014). Dalším z důvodů vyhlášení výzvy jsou špatné výsledky žáků v anglickém jazyce, viz např. výsledky šetření ČŠI v 5. a 9. ročnících ZŠ. Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického vzdělávání a z tohoto důvodu byla vyjádřena i podpora technických dovedností žáků na základních školách.

Plakát k Výzvě č. 57


 

OPVK Výzva č. 56

 

OPERAČNÍ PROGRAM: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PRIORITNÍ OSA PROGRAMU: 1 – Počáteční vzdělávání

OBLAST PODPORY: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Dílny čtenářské gramotnosti na MGO

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1124

Realizátor projektu: Matiční gymnázium , Ostrava, příspěvková organizace

 

REALIZACE ŠABLON: Čtenářské dílny,  Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky (září 2015 - prosinec 2015)


Výzva MŠMT ČR č. 56 vyhlášená v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání vč. matematiky. Podpora umožní příjemcům zavést do výuky metodu čtenářských dílen a zlepšit tak čtenářskou gramotnost žáků, dále rozvíjet jazykové kompetence žáků a odborné kompetence pedagogů.

Plakát k Výzvě č. 56

 

Zlepši si techniku

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0021
Poskytovatel: MŠMT
Zdroj financování projektu: OP VK, oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

www.zlepsisitechniku.cz

Projekt Zlepši si techniku CZ.1.07/2.3.00/45.0021 naše Matiční gymnázium realizovalo v rámci široké skupiny aktivit popularizace přírodovědných a technických předmětů ve spolupráci s VŠB-TUO ve školním roce 2014-2015. Cílovou skupinou projektu byli žáci gymnázia, kteří měli možnost rozvíjet své zájmy a dovednosti prostřednictvím kroužků, které probíhaly pod vedením pedagogů Matičního gymnázia. Díky spolupráci s VŠB bylo do kroužků pořízeno moderní vybavení a pomůcky, které umožnily žákům seznámení se s novými technologiemi. Během projektu probíhaly tyto kroužky: biomedicínský, chemický, biologický, technika hrou, logika hrou, optika, deskriptiva a kroužek informatiky. Kroužky probíhaly zpravidla jednou týdně jednu až dvě vyučovací hodiny.

V rámci realizovaného projektu získali žáci zkušenosti s novými pracovními postupy při práci s moderními pomůckami. Spolupráce s VŠB TUO, která má na naší škole dlouholetou tradici, byla opět velmi přínosná a doufáme, že na ni navážeme dalšími společnými aktivitami.

Ing. Adam Dragon

Mgr. Zdeňka Platošová

   

Bioenergetika Žatec 12. 5. – 14. 5. 2015

V úterý 12. 5. 2015 jsme brzy ráno vyrazili na naši poslední exkurzi projektu Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky CZ.1.07/2.3.00/45.0006. Vydali jsme se do Ústeckého kraje navštívit partnera projektu-Chmelařský institut v Žatci. Po ujetých cca 450 km jsme unaveni dlouhým cestováním byli na místě, ubytovali jsme se na skromně zařízených pokojích ubytovny hotelu Černý orel. Počasí nám přálo, tak jsme se vypravili na plánovanou večerní prohlídku historického centra, pro nás zatím neznámého, královského města Žatce.

 

Nový mikroskop s obrazovou analýzou na MGO

Žáci naší školy mohou pracovat s novým mikroskopem s obrazovou analýzou, který byl pořízen díky projektu Podpora přírodovědných předmětů r.č. CZ 1.10./2.1.00/20.01213. Škola tak získala další pomůcku pro zobrazení mikrosvěta, včetně možnosti jeho zaznamenání fotografií či videem. Mikroskop je osazen planachromatickými objektivy zvětšujícími 4x, 10x, 40x a též objektivem imerzním se zvětšením 100x, což umožňuje, díky zvětšení objektivu 10x, pozorovat mikrosvět přiblížený až 1000x.

 

Učím se být člověkem

Je skvělé vidět, jak se věci díky  projektu Matičního gymnázia Učím se být člověkem, učíme se být lidmi pomalu mění a zlepšují!

Někteří z vás si možná vzpomínáte na fotku rozbité a poničené tabule ve třídě pro nejmenší v Good Shepherd’s Fold Academy na Guimarasu.

 

Poznej tajemství vědy

Proč je důležité znát zvířata?

Ve středu 17. 9. 2014 se 15 vybraných žáků tercie a kvarty zúčastnilo v rámci projektu Poznej tajemství vědy exkurze do ostravské ZOO. Tématem této badatelsky orientované návštěvy bylo využití poznatků ze zoologie při chovech zvířat v ZOO.

 

Poznej tajemství vědy

Matiční gymnázium zaujalo vědecké pracovníky  projektu  Poznej tajemství vědy svou kreativní pedagogikou.

Čtěte na http://tajemstvi-vedy.cz/casopis

 

Podpora jazykového vzdělávání

Logolink projektu

Název projektu: Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

 

Matiční gymnázium Ostrava - člen řešitelského týmu

Poznej tajemství vědy

Projekt propaguje přírodovědné a technické obory, popularizuje výzkum, vývoj a badatelsky orientovanou výuku. Rozvine současnou spolupráci všech místních vědeckých institucí, VŠ, SŠ a ZŠ. Ve vzájemné spolupráci a účasti zahraničních vědců bude rozvinuto při společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. nové Centrum regionálních věd a technologií.

Podrobnosti v přiloženém letáku: Letak_PTV.pdf

 

Pojďte s námi popularizovat bioenergetiku!

Informační tabule projektuZemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Město Velké Pavlovice pořádalo ve dnech 6. a 7. března 2014 první setkání partnerů projektu Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky“ (reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0006)., jehož  cílem je popularizovat výzkumné poznatky a vzdělávání v oblasti bioenergetiky podpořeného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko se stal již podruhé úspěšným žadatelem a vede 14členné konsorcium partnerů z řad výzkumných ústavů, tří prestižních univerzit, Asociace výzkumných organizací, středních škol a Města Velké Pavlovice. Úvodní setkání umožnilo představení jednotlivých pracovišť a aktivit projektu, jehož cílem je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky. Koordinátor projektu RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. shrnul závěry plenárního zasedání i bilaterálních diskusí takto: „Jsem rád, že se nám podařilo získat další projekt, ve kterém můžeme navázat na aktivity transferu a popularizace výsledků aplikovaného výzkumu. Bioenergetika je prestižním oborem, náš projekt sdružuje experty zemědělství, průmyslu, energetiky, revitalizace krajiny a nabízí řadu aktivit pro žáky středních a základních škol a jejich pedagogy.“

 


Strana 1 z 2

 

 

Partneři MGO
Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650