Matiční gymnázium

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Dokumenty
Dokumenty

Komisionální přezkoušení

Komisionální přezkoušení ve smyslu ustanovení § 69 odst. 9 školského zákona

předmět chemie, termín 18. 10. 2016

 

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu s ustanovením § 69 odst. 9. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí Krajského úřadu MSK Odboru školství, mládeže a sportu ze dne 10. 10. 2016, č. j. MSK 127808/2016  jmenuje členy zkušební komise pro komisionální přezkoušení pro předmět chemie v termínu 18. října 2016 v čase 14.15 hodin.

 

Zkušební komise:

Předseda: Mgr. Ladislav Vasevič

Zkoušející: RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Přísedící: Mgr. Zdenka Platošová  

Datum: 18. 10. 2016

Začátek zkoušky: 14.15 hod.

Místo: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

učebna chemie, 3. patro

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je vyhlášení Podrobností týkajících se konání komisionální zkoušky dle Vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích (Čj. GMAT/01564/2016), a to v souladu s Odůvodněním, které je součástí rozhodnutí Krajského úřadu MSK Odboru školství, mládeže a sportu ze dne 10. 10. 2016, č. j. MSK 127808/2016.

 

 

V Ostravě dne  11. 10. 2016                                                 Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel školy

 

MGO pro své žáky slavnostně otevírá „Knihovnu čteček“

Díky projektu tzv. čtenářských dílen získalo Matiční gymnázium Ostrava 30 ks nových čteček PocketBook Ultra, jež začne od 12. září 2016 půjčovat žákům školy.

 

Školní řád

Školní řád vychází z platných právních norem, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), z Listiny základních práv a svobod, vyhlášky č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři), vyhlášky č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) aj.
Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na gymnáziu zavazuje plnit všechny zásady stanovené tímto řádem.

 

Školní řád ke stažení (platnost od 1. září 2016)

 

Originály včetně podpisů jsou k dispozici v sekretariátu školy.

   

Ostatní Dokumenty

Další dokumenty jsou k dispozici ve formátu pdf.

Školní úrazy

Postup řešení školního úrazu žáka stáhnout

ŠVP

Dodatek č.2 k ŠVP ZV (k 1. 9. 2019) stáhnout

Dodatek č.1 k ŠVP ZV (k 1. 9. 2017) stáhnout

Dodatek č.1 k ŠVP G (k 1. 9. 2017) stáhnout

ŠVP pro základní vzdělávání platný pro žáky prim až kvart stáhnout

ŠVP pro gymnáziální vzdělávání pro žáky prvního až čtvrtého ročníku, kvint až oktáv stáhnout

Prevence

Minimální preventivní program pro školní rok 2018/2019 stáhnout

Školní program proti šikanování (příloha MPP 2018/2019) stáhnout

Výchovné poradenství

Rámcový plán výchovného poradenství pro školní rok 2017/2018 stáhnout

Volby do Školské rady MGO

Směrnice k průběhu a organizaci voleb do Školské rady MGO pro funkční období let 2014 – 2017 stáhnout

Směrnice k průběhu a organizaci voleb do Školské rady MGO pro funkční období let 2017 – 2020 stáhnout

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva ze dne 30. 5. 2017 stáhnout

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 stáhnout

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 stáhnout

Zprávy o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2017 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 stáhnout

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 stáhnout

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace


Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


  

 

Partneři MGO

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Jídelníček

Jídelna ZŠ Matiční
tel. 596 120 650