Od pátku 5. října do neděle 7. října 2012 se v Praze konalo již třetí letošní zasedání Sdružení gymnaziálních samospráv České republiky (SGS ČR). Jde o projekt, v rámci kterého spolupracují studentské samosprávy českých gymnázií a vyjadřují se k aktuálním otázkám v oblastech školství a mládeže. V minulosti se účastníci z řad vedení zhruba čtyř desítek členských studentských samospráv českých gymnázií (mezi nimi například Gymnázium OPEN GATE, Gymnázium Jana Nerudy, Akademické gymnázium Štěpánská v Praze, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov aj.) zabývali například postavením samospráv na školách.

Zasedání probíhalo v reprezentativních prostorách sídla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Valdštejnského paláce (tj. sídla Senátu Parlamentu České republiky). Víkendové jednání pak hostilo Gymnázium Jana Palacha.

Za Matiční gymnázium se třetího zasedání zúčastnil předseda Studentského senátu Matičního gymnázia Richard Vereš, který působí v Předsednictvu SGS ČR na pozici kancléře (tedy osoby zodpovědné za administrativní, finanční, komunikační a organizační otázky).

V rámci setkání diskutovali s účastníky stínový ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA (ČSSD), ředitel odboru středního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., hodnotitelka CERMATu Mgr. Olga Tůmová, zástupce ředitele Gymnázia Jana Palacha PhDr. Petr Končel či zakladatel pražského Gymnázia ALTIS Ing. JUDr. Jaroslav Fišer. V diskusích rozšířili zástupci studentů své znalosti o státních maturitách.

Ve víkendových dnech pak probíhalo sestavování stanoviska. Studenti se jednomyslně shodli, že podporují ideu společné části maturitní zkoušky a zformulovali tuto svou představu:

 • společná část maturitní zkoušky by se vykonávala z českého jazyka a literatury a jednoho povinně volitelného předmětu (přičemž na výběr by bylo z cizího jazyka, matematiky, občanského a společenskovědního základu a informatiky);
 • u obou zkoušek zůstane zachována jedna úroveň obtížnosti; didaktický test bude koncipován širokopásmovou formou;
 • slohové práce vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), přičemž rozvoz těchto prací bude probíhat pouze v rámci jednoho kraje s důrazem na ekonomický aspekt věci;
 • témata a útvary slohových prací by měly zohledňovat potřebu zlepšovat argumentační schopnosti a podněcovat kritické myšlení žáků (zařazení argumentačně zaměřených slohových útvarů a více společensky diskutovaných témat);
 • specifikace zkoušek profilové části a možnost zapovědět studentům absolvovat zkoušku z jednoho předmětu ve společné i profilové části nadále plně v kompetenci ředitele školy;
 • hranice úspěšnosti didaktického testu, písemné i ústní zkoušky 44 %;

Dále předali gymnazisti představitelům státní správy a samosprávy tyto podněty:

 • při psaní slohové práce musí mít maturanti k dispozici prázdný list papíru na poznámky (ten například u vyšší úrovně nebyl);
 • rozsah práce musí být zadán s ohledem na zadaný útvar a mělo by se jednat o větší rozptyl;
 • jednotná úroveň maturitní zkoušky by měla být blíže spíše těžší verzi realizované maturity;
 • na SOŠ a SOU lze zvážit zavedení jakési „mistrovské zkoušky“, která by kvalifikovala dostatečně absolventa, ale nekladla by tak vysoké nároky v oblasti českého jazyka a literatury a povinně volitelného předmětu; na SOŠ a SOU však nadále zachovat i maturitu (pro ty, kdo se na ní cítí);
 • novou podobu maturit realizovat nejdříve v roce 2017, aby se mohli studenti seznámit se svou maturitní zkouškou při nástupu do prvního ročníku středoškolského vzdělávání;

Závěry zasedání budou využity při tvorbě novely zákona o státních maturitách, a to konkrétně při jejím projednávání v senátním Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a při zasedání ad hoc komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.