Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
Číslo výzvy: 02_18_065

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014371
Celkové výdaje projektu: 2 112 689 Kč

Projekt je zaměřen na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou jejich dalšího vzdělávání, tandemové výuky, vzájemné spolupráce pedagogů a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, společné vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností. Dalším cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování.

Projekt "Inkluze 2019" je spolufinancován Evropskou unií.