Název projektu: Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách (reg.číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.07/02.0049)

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků SŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Změny společnosti mění požadavky na vzdělávání a jeho přispění k rozvoji lidských zdrojů. Počáteční vzdělávání tvoří základ k rozvoji a uplatnění jedince ve společnosti. Z výzkumů PISa 2006 v oblasti přírodovědné gramotnosti vyplynuly nadprůměrné teoretické vědomosti a podprůměrné dovednosti žáků SŠ, kteří často neumí nabyté teoretické poznatky aplikovat. Projekt přispěje k posílení funkční ICT gramotnosti a zvýšení dovedností žáků v přírodovědných předmětech na 15 SŠ v MSK prostřednictvím ICT pomůcek, vyvinutím metodiky jejich používání a vyškolením učitelů. Projekt bude mít hlavní pozitivní dopad na žáky SŠ v MSK, a to i prostřednictvím zvýšení kompetencí učitelů, kteří je v rámci vzdělávacího procesu ovlivňují. Projekt bude realizován žadatelem Ostravská univerzita v Ostravě, partnerem, MEC, o.p.s. a 15 partnerskými SŠ MSK.

Cíle projektu

 • zvýšení kvality a efektivity vzdělávání přírodovědných předmětů na SŠ a podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v těchto oblastech
 • podpoření profesní přípravy žáků SŠ jakožto konkurenceschopné pracovní síly
 • pomocí využívání moderních ICT pomůcek podpořit zkušenostní a zážitkové učení
 • podpora environmentální stránky výuky, rozvoj klíčových kompetencí a funkční gramotnosti žáků

Cílová skupina

 • žáci středních škol v MSK
 • pracovníci škol – učitelé přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis) na středních školách v MSK.

Přínos pro cílovou skupinu- žáci MSK

 • posílení funkční gramotnosti, operativních kompetencí a dovedností a získání povědomí o souvislostech přírodovědných jevů s environmentálním zaměřením daných procesů
 • podnícení zájmu žáků o výuku a další studium přírodovědných předmětů na vyšších typech škol pomocí zážitkového vzdělávání
 • posílení orientace žáků na vykonávání profesí, po nichž začíná být na pracovním trhu MSK díky vstupu investorů poptávka

Zapojení žáků

Žáci vybraných SŠ budou do aktivit projektu zapojováni v rámci vyučovacích hodin přírodovědných předmětů (chemie, fyziky, přírodovědy, resp. přírodopisu) při práci na počítačem podporovaných experimentech s pomocí moderních ICT pomůcek, které proběhnou prostřednictvím pokynů učitele při probírání dané učební látky. Vzhledem k všeobecnému zájmu žáků středních škol o práci s ICT se dá předpokládat velmi aktivní zapojení do práce s pomůckami.

Přínos pro cílovou skupinu – učitelé MSK

 • možnost lépe žákům přiblížit děje probíhající v přírodě
 • zvýšení pedagogických dovedností prostřednictvím cíleného školení, v jehož rámci získají kompetence k provádění výuky prostřednictvím ICT pomůcek s následným přenosem na žáky
 • získání trvalého přístupu k využívání multimediální knihovny výukových objektů, jejíž obsah budou moci aktivně ovlivňovat a tím prohlubovat a rozšiřovat své kompetence v oblasti ICT

Zapojení učitelů

Zapojení a motivace učitelů bude podnícena jednak možností používat ve výchovně vzdělávacím procesu inovativní ICT pomůcky, naučit se s nimi na základě zpracovaných výukových materiálů a realizovaného školení zacházet a účastnit se workshopů se zkušenostními aktivitami z práce s pomůckami a prezentováním příkladů dobré praxe, podílet se na obsahové náplni multimediální knihovny.

Logolink