telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dne 26. června 2020 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021 po náhradním termínu. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:


1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče o studium pro školní rok 2020/2021 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – čtyřleté studium (zde)


2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – čtyřleté studium po náhradním termínu (zde)


3. Poučení


1. V souladu s § 60e, § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou žáci a jejich zákonní zástupci o přijetí ke studiu informováni pouze formou Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče (viz bod č. 1 a č. 2) (nebude jim zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí), nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.


2. Své rozhodnutí vzdělávat se v dané střední škole je povinen ze zákona potvrdit (viz vyhláška č.232/2020 Sb.) uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání – Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vydání Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dále jen zveřejněný seznam přijatých uchazečů).


3. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat (viz § 60g zákona č. 561/2004 Sb.) za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze v případě, kdy chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.


4. Žádost o nové rozhodnutí Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace je možno realizovat až tehdy, když bude průkazným způsobem převzato zákonným zástupcem rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v jeho písemné formě, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.


5. Podle § 1 odstavec 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb. předloží uchazeč o studium doklad o řádném splnění povinné školní docházky (závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení devátého ročníku základní školy) neprodleně po jeho vydání, nejpozději však do konce srpna před zahájením školního roku. Stejný postup je závazný také pro žáky pátých tříd, kteří byli přijati ke studiu na Matičním gymnáziu, odevzdávají tedy závěrečné vysvědčení z páté třídy.


6. Zákonný zástupce žáka při odevzdání zápisového lístku oznámí vedení MGO, který druhý volitelný cizí jazyk bude žák na MGO studovat (NJ, FrJ, ŠJ, RJ).


4. Organizační a administrativní dodatek


Administraci procesu správního řízení přijímacích zkoušek můžete značně urychlit tím, že se v případě nezájmu o studium na Matičním gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace vzdáte práva na podání žádosti o nové rozhodnutí (zákon č. 135/2020 Sb.).


Návrh formulářů pro podání žádosti o nové rozhodnutí naleznete zde:


Formulář žádosti o nové rozhodnutí – čtyřleté studium (doc)


Formulář žádosti o nové rozhodnutí – čtyřleté studium (pdf)


Všem uchazečům o studium na Matičním gymnáziu Ostrava děkujeme za jejich zájem a důvěru. Přijatým novým žákům Matičního gymnázia gratulujeme k tomuto velkému životnímu úspěchu a těšíme se na osobní setkání s nimi. Všem ostatním přejeme do budoucna jen to nejlepší a více štěstí s tím, že jedinou zkouškou to v životě nekončí, ale naopak vlastně všechno začíná.


V Ostravě dne 26. června 2020
Mgr. Ladislav Vasevič
ředitel MGO


Kritéria přijímacího řízení – 4leté studium

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top