V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 upraveny 

opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 5. ledna 2021 [PDF, 3,03 MB].

Dne 15. března 2021 byl vydán dodatek k tomuto opatření  [PDF, 1,6 MB], kterým se posouvá termín konání přijímacích zkoušek.

Dne 6. dubna 2021 bylo vydáno mimořádné opatření MZDR ČR k hygienickým opatřením k zajištění průběhu jednotné přijímací zkoušky – odkaz.

Z těchto dokumentů vyplývají následující změny v organizaci jednotné přijímací zkoušky pro rok 2021:

Čtyřleté studium

 1. Nový termín – čtyřleté studium – 3. května 2021, 4. května 2021, náhradní termín 2. a 3. června 2021
 2. Termín pro zaslání pozvánky k JPZ – 19. a 20. dubna 2021
 3. Upravený časový limit JPZ – Jč a literatura – 70 minut

                                                   Matematika – 85 minut

 1. Vyhlášená kritéria zůstávají v platnosti
 2. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – nejdříve 19. května 2021 (legislativa dřívější termín neumožňuje)
 3. Zápisové lístky lze vyzvednout na ZŠ do 30. dubna 2021
 4. Termín pro odevzdání zápisových lístků – do deseti pracovních dnů po oficiálním vyhlášení výsledků

Osmileté studium

 1. Nový termín – osmileté studium – 5. května 2021, 6. května 2021, náhradní termín 2. a 3. června 2021
 2. Termín pro zaslání pozvánky k JPZ – 21. a 22. dubna 2021
 3. Upravený časový limit JPZ – Jč a literatura – 70 minut

                                                   Matematika – 85 minut

 1. Vyhlášená kritéria zůstávají v platnosti
 2. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – nejdříve 19. května 2021 (legislativa dřívější termín neumožňuje)
 3. Zápisové lístky lze vyzvednout na ZŠ do 30. dubna 2021
 4. Termín pro odevzdání zápisových lístků – do deseti pracovních dnů po oficiálním vyhlášení výsledků

Z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS_CoV-2 jsou platná následující opatření:

 1. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělání, se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce konané prezenční formou, pouze pokud

A, nemá příznaky onemocnění COVID-19

B, doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

 1. Doklad podle článku 1 písmene b, může uchazeč nahradit způsobem uvedeným v Mimořádném opatření MZDR ČR č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

V Ostravě dne 7. 4. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič