telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 Moravskoslezského kraje

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2017-2018-93075/

Základem projektu bylo propojení průřezového tématu environmentální výchovy v rámci jednotlivých vyučovaných předmětů gymnázia metodou heuristickou. Badatelský tým žáků pod vedením koordinátora EVVO v úvodní fázi řešení projektu (listopad a prosinec 2017) pracoval především metodami přímého výzkumu a kontaktu s žáky-respondenty formou dotazníkového šetření teoretických a praktických znalostí používání gymnastického míče  a overbalu pro správný sed. Následně bylo využíváno metod statistických a analytických při vyhodnocení dotázníkového šetření. Současně badatelský tým moderními metodami shromažďoval odborné materiály a s využitím metod hodnocení, kritické analýzy a komparace zjištěná data systematizoval.


Těžištěm badatelské etapy byly kreativní operace, při kterých členové týmu vytvářeli systém podpůrných prezentačních materiálů – scénář žákovského workshopu, interaktivní prezentaci a scénář instruktážního videa správného sezení na rehabilitačním (gymnastickém) míči a správného používání overballu.
V praktické části žáci badatelského týmu uplatňovali metody prezentačních a komunikačních technik. Byli nuceni prokázat schopnosti improvizace, uplatňovali řadu základních pedagogických metod a postupů – výklad, přednáška, nácvik, procvičování a hodnocení dosažené úrovně. Praktická část projektu byla realizována v kmenových třídách a odborných učebnách formou skupinové a týmové práce se sdružením žáků do skupin dle vlastního výběru v rámci Týdne přírodovědných předmětů a technických oborů MGO, při workshopech "Jak si v mládí sedneš, tak se budeš v dospělosti cítit " na Dnech otevřených dveří MGO a Dni zdraví.

Závěrečnou aktivitou badatelského týmu bylo natočení instruktážního videa správného sezení na gymnastickém míči a správného používání overballu, které bude umístěno formou odkazu na stránkách školy.                                                                                                                        

Zdravý životní styl je nedílnou součástí obsahu vzdělávací a výchovné práce Matičního gymnázia. Projektem se podařilo zdůraznit problematické jevy nezdravých návyků a zlozvyků při sedavém způsobu života a nabídnout možnost využití praktických návodů na vlastní chování žáků ve sledované oblasti – způsob sezení, relaxace, využití rehabilitačních pomůcek.
Lze předpokládat, že přínos projektu je i v jeho snadné několikaleté udržitelnosti. Nejde jen o využití získaných pomůcek, ale především lze metodiku správného sezení učinit trvalou součástí vzdělávacího procesu na MGO.

EVVOEVVO (16)

Instruktážní video k používání gymnastických míčů

 

Týden vědy

Realizace: 1. 5. 2017 – 28. 9. 2017

Poskytovatel dotace: statutární město Ostrava

Celkové výdaje projektu: 135 000 Kč

 

V rámci oslav 120. výročí založení nejstarší střední české školy regionu byl ve spolupráci se Magistrátem města Ostravy a Moravskoslezským krajem realizován významný kulturně-historický projekt instalace pamětní desky Rudolfa Tlapáka. Cílem projektu bylo rehabilitovat politický a historický odkaz významné osobnosti meziválečného Ostravska pana Rudolfa Tlapáka, ředitele Matičního gymnázia Ostrava, legionáře Československých legií v Rusku a významného kulturního organizátora dění v Ostravě v období První republiky. Díky úzké spolupráci přípravného týmu Matičního gymnázia Ostrava a členy rady města, členy komise rady města a zástupci odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy se podařilo vytvořit konečný návrh pamětní desky. Rozhodující úlohu pak statutární město Ostrava sehrálo v pozici poskytovatele dotace. Samotné odhalení pamětní desky proběhlo 28. 9. 2017 za účasti politické reprezentace Statutárního města Ostravy pana primátora Ing. Macury a instituci zřizovatele zastupoval pan náměstek hejtmana MSK Mgr. Folwarczny. Samotné odhalení mělo značný mediální ohlas, slavnostního aktu se účastnily televizní štáby jak regionálního vysílání, tak České televize Ostrava. Také řada tištěných regionálních periodik o akci podrobně informovala. Velmi pozitivní je také ohlas veřejnosti, o čemž svědčí řada děkovných komentářů obyvatel Ostravy. Celkově lze hodnotit realizovaný projekt jednoznačně kladně. Jeho dosah je skutečně nadčasový a představuje bezesporu jeden z milníků, kterým se současná politická reprezentace vyrovnala s odkazem minulosti a navázala na ty nejlepší tradice prvorepublikového demokratismu.

Mgr. Ladislav Vasevič

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
Číslo výzvy: 02_16_035

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007722
Celkové výdaje projektu: 1 326 254 Kč

Projekt je zaměřen na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou jejich dalšího vzdělávání, tandemové výuky, vzájemné spolupráce pedagogů a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Dalším cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování.

Projekt "Inkluze 2017" je spolufinancován Evropskou unií.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top