telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Informace o přijímacích zkouškách ke studiu na Matičním gymnáziu.

V souladu s rozsáhlým systémem opatření obecné povahy, která byla v uplynulých týdnech MŠMT ČR vydána k zajištění průběhu a organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 byla tato (MGO již zveřejněná opatření) doplněna o další opatření obecné povahy, z kterého vybíráme:

 1. Odstavec XVIII.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MŠMT ČR o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 1. Odůvodnění, odstavec 3

Uchazeč musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky, předložit negativní výsledek testu. Pokud uchazeč testování na covid-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.

 1. Celé znění naleznete na: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-dodatek

V Ostravě dne 19. 4. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 upraveny 

opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 5. ledna 2021 [PDF, 3,03 MB].

Dne 15. března 2021 byl vydán dodatek k tomuto opatření  [PDF, 1,6 MB], kterým se posouvá termín konání přijímacích zkoušek.

Dne 6. dubna 2021 bylo vydáno mimořádné opatření MZDR ČR k hygienickým opatřením k zajištění průběhu jednotné přijímací zkoušky – odkaz.

Z těchto dokumentů vyplývají následující změny v organizaci jednotné přijímací zkoušky pro rok 2021:

Čtyřleté studium

 1. Nový termín – čtyřleté studium – 3. května 2021, 4. května 2021, náhradní termín 2. a 3. června 2021
 2. Termín pro zaslání pozvánky k JPZ – 19. a 20. dubna 2021
 3. Upravený časový limit JPZ – Jč a literatura – 70 minut

                                                   Matematika – 85 minut

 1. Vyhlášená kritéria zůstávají v platnosti
 2. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – nejdříve 19. května 2021 (legislativa dřívější termín neumožňuje)
 3. Zápisové lístky lze vyzvednout na ZŠ do 30. dubna 2021
 4. Termín pro odevzdání zápisových lístků – do deseti pracovních dnů po oficiálním vyhlášení výsledků

Osmileté studium

 1. Nový termín – osmileté studium – 5. května 2021, 6. května 2021, náhradní termín 2. a 3. června 2021
 2. Termín pro zaslání pozvánky k JPZ – 21. a 22. dubna 2021
 3. Upravený časový limit JPZ – Jč a literatura – 70 minut

                                                   Matematika – 85 minut

 1. Vyhlášená kritéria zůstávají v platnosti
 2. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – nejdříve 19. května 2021 (legislativa dřívější termín neumožňuje)
 3. Zápisové lístky lze vyzvednout na ZŠ do 30. dubna 2021
 4. Termín pro odevzdání zápisových lístků – do deseti pracovních dnů po oficiálním vyhlášení výsledků

Z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS_CoV-2 jsou platná následující opatření:

 1. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělání, se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce konané prezenční formou, pouze pokud

A, nemá příznaky onemocnění COVID-19

B, doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

 1. Doklad podle článku 1 písmene b, může uchazeč nahradit způsobem uvedeným v Mimořádném opatření MZDR ČR č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

V Ostravě dne 7. 4. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu se

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • opatřením obecné povahy č. j. MŠMT- 43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 a č. j. MŠMT- 4337/2021-6 ze dne 15. 3. 2021
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 pro žáky vzdělávacího školního roku 2021/2022

přijímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA

 1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Pro školní rok 2021/2022 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) do oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 60 žáků (tj. 2 třídy).

Termín konání

Osmiletý obor – 1. řádný termín 5. května 2021                             2. řádný termín 6. května 2021

Místo konání – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

                             ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 2. června 2021
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 3. června 2021

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o osmileté studium.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – osmileté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 1. Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2021/2022 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 9. tříd ZŠ a žáků, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) do oboru 79-41-K/41 Gymnázium maximálně 30 žáků (tj. 1 třída).

Termín konání

Čtyřletý obor  –   1. řádný termín 3. května 2021                            2. řádný termín 4. května 2021

Místo konání – v  1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

                             ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 2. června 2021
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 3. června 2021

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o čtyřleté studium. Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

 1. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě.
 2. V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí uchazeče o studium.
 3. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným kódem, a to dvojí formou:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

 1. Potvrdit svůj zájem studovat na Matičním gymnáziu, Ostrava musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 2. Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče o studium, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

V Ostravě 7. dubna 2021

Č. j.: GMAT/00886/2021

                                                                                                                                     Mgr. Ladislav Vasevič

                                                                                                                                ředitel Matičního gymnázia

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v kontextu všech organizačních opatření ke konání a průběhu přijímacího řízení školního roku 2020 / 2021 vyhlášených MŠMT ČR oznamuje, že z důvodu převyšujícího počtu uchazečů nad počtem přijímaných ke studiu bude MGO konat jednotnou přijímací zkoušku dle kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020 / 21.

V Ostravě dne 8. 3. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel MGO

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu se

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • opatřením obecné povahy č. j. MŠMT- 43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021,
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 pro žáky vzdělávacího školního roku 2021/2022

přijímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA

 1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Pro školní rok 2021/2022 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) do oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 60 žáků (tj. 2 třídy).

Termín konání

Osmiletý obor – 1. řádný termín 14. dubna 2021                             2. řádný termín 15. dubna 2021

Místo konání – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

                             ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 12. květen 2021
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 13. květen 2021

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o osmileté studium.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – osmileté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 1. Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2021/2022 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 9. tříd ZŠ a žáků, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) do oboru 79-41-K/41 Gymnázium maximálně 30 žáků (tj. 1 třída).

Termín konání

Čtyřletý obor  –   1. řádný termín 12. dubna 2021                            2. řádný termín 13. dubna 2021

Místo konání – v  1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

                             ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 12. květen 2021
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 13. květen 2021

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o čtyřleté studium. Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

 1. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě.
 2. V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí uchazeče o studium.
 3. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným kódem, a to dvojí formou:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

 1. Potvrdit svůj zájem studovat na Matičním gymnáziu, Ostrava musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 2. Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče o studium, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

V Ostravě 29. ledna 2021

Č. j.: GMAT/00108/2021

                                                                                                                                     Mgr. Ladislav Vasevič

                                                                                                                                ředitel Matičního gymnázia

Testová zadání k procvičení

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top