telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Informace o přijímacích zkouškách ke studiu na Matičním gymnáziu.

Dne 14. června 2021 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2021/2022 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) –  čtyřleté studium po náhradním termínu (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – čtyřleté studium po náhradním termínu(zde)

3. Poučení

Dne 19. května 2021 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2021/2022 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – osmileté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – osmileté studium (zde)

 3. Poučení

Dne 19. května 2021 zveřejňuje Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022. Součástí tohoto zveřejnění výsledků je:

1. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče pro studium pro školní rok 2021/2022 (§ 60e zákona 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) –  čtyřleté studium (zde)

2. Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022 dle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. – čtyřleté studium (zde)

3. Poučení

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem předkládá Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-8 Přijímací zkoušky dodatek, kde jsou nové informace o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu podle výroku XIX tohoto dodatku a o možnosti zpětvzetí zápisového lístku podle výroku XX téhož dodatku.

V Ostravě dne 10. 5. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič

příloha

V souladu s rozsáhlým systémem opatření obecné povahy, která byla v uplynulých týdnech MŠMT ČR vydána k zajištění průběhu a organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 byla tato (MGO již zveřejněná opatření) doplněna o další opatření obecné povahy, z kterého vybíráme:

 1. Odstavec XVIII.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MŠMT ČR o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 1. Odůvodnění, odstavec 3

Uchazeč musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky, předložit negativní výsledek testu. Pokud uchazeč testování na covid-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.

 1. Celé znění naleznete na: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-dodatek

V Ostravě dne 19. 4. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 upraveny 

opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 5. ledna 2021 [PDF, 3,03 MB].

Dne 15. března 2021 byl vydán dodatek k tomuto opatření  [PDF, 1,6 MB], kterým se posouvá termín konání přijímacích zkoušek.

Dne 6. dubna 2021 bylo vydáno mimořádné opatření MZDR ČR k hygienickým opatřením k zajištění průběhu jednotné přijímací zkoušky – odkaz.

Z těchto dokumentů vyplývají následující změny v organizaci jednotné přijímací zkoušky pro rok 2021:

Čtyřleté studium

 1. Nový termín – čtyřleté studium – 3. května 2021, 4. května 2021, náhradní termín 2. a 3. června 2021
 2. Termín pro zaslání pozvánky k JPZ – 19. a 20. dubna 2021
 3. Upravený časový limit JPZ – Jč a literatura – 70 minut

                                                   Matematika – 85 minut

 1. Vyhlášená kritéria zůstávají v platnosti
 2. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – nejdříve 19. května 2021 (legislativa dřívější termín neumožňuje)
 3. Zápisové lístky lze vyzvednout na ZŠ do 30. dubna 2021
 4. Termín pro odevzdání zápisových lístků – do deseti pracovních dnů po oficiálním vyhlášení výsledků

Osmileté studium

 1. Nový termín – osmileté studium – 5. května 2021, 6. května 2021, náhradní termín 2. a 3. června 2021
 2. Termín pro zaslání pozvánky k JPZ – 21. a 22. dubna 2021
 3. Upravený časový limit JPZ – Jč a literatura – 70 minut

                                                   Matematika – 85 minut

 1. Vyhlášená kritéria zůstávají v platnosti
 2. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – nejdříve 19. května 2021 (legislativa dřívější termín neumožňuje)
 3. Zápisové lístky lze vyzvednout na ZŠ do 30. dubna 2021
 4. Termín pro odevzdání zápisových lístků – do deseti pracovních dnů po oficiálním vyhlášení výsledků

Z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS_CoV-2 jsou platná následující opatření:

 1. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělání, se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce konané prezenční formou, pouze pokud

A, nemá příznaky onemocnění COVID-19

B, doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

 1. Doklad podle článku 1 písmene b, může uchazeč nahradit způsobem uvedeným v Mimořádném opatření MZDR ČR č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

V Ostravě dne 7. 4. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu se

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • opatřením obecné povahy č. j. MŠMT- 43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 a č. j. MŠMT- 4337/2021-6 ze dne 15. 3. 2021
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 pro žáky vzdělávacího školního roku 2021/2022

přijímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA

 1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Pro školní rok 2021/2022 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) do oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 60 žáků (tj. 2 třídy).

Termín konání

Osmiletý obor – 1. řádný termín 5. května 2021                             2. řádný termín 6. května 2021

Místo konání – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

                             ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 2. června 2021
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 3. června 2021

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o osmileté studium.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – osmileté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 1. Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2021/2022 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 9. tříd ZŠ a žáků, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) do oboru 79-41-K/41 Gymnázium maximálně 30 žáků (tj. 1 třída).

Termín konání

Čtyřletý obor  –   1. řádný termín 3. května 2021                            2. řádný termín 4. května 2021

Místo konání – v  1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

                             ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 2. června 2021
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 3. června 2021

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o čtyřleté studium. Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

 1. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě.
 2. V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí uchazeče o studium.
 3. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným kódem, a to dvojí formou:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

 1. Potvrdit svůj zájem studovat na Matičním gymnáziu, Ostrava musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 2. Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče o studium, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

V Ostravě 7. dubna 2021

Č. j.: GMAT/00886/2021

                                                                                                                                     Mgr. Ladislav Vasevič

                                                                                                                                ředitel Matičního gymnázia

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v kontextu všech organizačních opatření ke konání a průběhu přijímacího řízení školního roku 2020 / 2021 vyhlášených MŠMT ČR oznamuje, že z důvodu převyšujícího počtu uchazečů nad počtem přijímaných ke studiu bude MGO konat jednotnou přijímací zkoušku dle kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020 / 21.

V Ostravě dne 8. 3. 2021

Mgr. Ladislav Vasevič

ředitel MGO

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace svým ředitelem Mgr. Ladislavem Vasevičem v souladu se

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • opatřením obecné povahy č. j. MŠMT- 43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021,
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje pro absolventy 5. a 9. tříd základních škol do prvních ročníků všeobecných oborů gymnaziálního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 pro žáky vzdělávacího školního roku 2021/2022

přijímací řízení

formou povinné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA

 1. Obor 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 5. tříd základních škol

Pro školní rok 2021/2022 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 5. tříd ZŠ) do oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 60 žáků (tj. 2 třídy).

Termín konání

Osmiletý obor – 1. řádný termín 14. dubna 2021                             2. řádný termín 15. dubna 2021

Místo konání – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

                             ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 12. květen 2021
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 13. květen 2021

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o osmileté studium.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – osmileté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 1. Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné vzdělávání pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).

Pro školní rok 2021/2022 bude na základě přijímacího řízení přijato z řad uchazečů (žáků 9. tříd ZŠ a žáků, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) do oboru 79-41-K/41 Gymnázium maximálně 30 žáků (tj. 1 třída).

Termín konání

Čtyřletý obor  –   1. řádný termín 12. dubna 2021                            2. řádný termín 13. dubna 2021

Místo konání – v  1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí

                             ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na:

 1. termín jednotné přijímací zkoušky – 12. květen 2021
 2. termín jednotné přijímací zkoušky – 13. květen 2021

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Přijímací zkoušky budou obsahovat jednotné písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro uchazeče o čtyřleté studium. Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí – čtyřleté studium (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Dle zákonem stanovených lhůt a vymezených forem pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení bude dále postupováno takto:

 1. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny v zákonem stanovené lhůtě.
 2. V souladu se zákonem zasílá ředitel školy písemné rozhodnutí poštou pouze v případě nepřijetí uchazeče o studium.
 3. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu je v souladu se zákonem zveřejněno formou seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným kódem, a to dvojí formou:

A, ve vestibulu Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava

B, na webových stránkách školy (www.mgo.cz)

 1. Potvrdit svůj zájem studovat na Matičním gymnáziu, Ostrava musí přijatý uchazeč o studium uskutečnit odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 2. Proti rozhodnutí o nepřijetí je uchazeč o studium oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče o studium, a to v zákonné lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

V Ostravě 29. ledna 2021

Č. j.: GMAT/00108/2021

                                                                                                                                     Mgr. Ladislav Vasevič

                                                                                                                                ředitel Matičního gymnázia

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top